cake
image1
image2

ՈւԳԸ նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է «Intro to Python» անվճար դասընթաց

Առաջին կուրս

Մասնագիտական պարտադիր

Մաթեմատիկական անալիզ

Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքներ լաբորատոր պարապունքների գիրք

Մաթեմատիկական անալիզ

Մոլեկուլային ֆիզիկա լաբորատոր պարապունքների գիրք

Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

Ռուսերեն

Ֆիզդաստիարակություն

Էկոլոգիական և բնապահպանական հիմունքներ

Կամընտրական առարկաներ

Անգլերեն

Գերմաներեն

Ֆրանսերեն

Բազմամբիոնային առարկաներ

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

Երկրորդ կուրս

Մասնագիտական պարտադիր

Մաթեմատիկայի անալիզ

Էլեկտրականություն և մագնիսականություն լաբորատոր պարապունքների գիրք

Ծրագրավորում և համակարգչային մոդելավորում

Դիֆերենցյալ և ինտեգրալ հավասարումներ

Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ

Կոմպլեքս փոփոխական ֆունկցիաների տեսություն

Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա դասախոսությունների էլեկտրոնային տարբերակ, խնդրագիրք, լաբարատորիայի գիրք

Դասական մեխանիկա

Ռադիոէլեկտրոնիկա

Իրավունքի հիմունքներ

Փիլիսոփայության հիմունքներ

Ֆիզդաստիրակություն

Կամընտրական առարկաներ

Տնտեսագիտության հիմունքներ

Գործարարության հիմունքներ

Քաղաքագիտության հիմունքներ

Մշակութաբանության հիմունքներ

Կրոնագիտության հիմունքներ

Բարոյագիտության հիմունքներ

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

Տրամաբանության հիմունքներ

Հոգեբանության հիմունքներ

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգ

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

Երրորդ կուրս

Կամընտրական առարկաներ

Բյուրեղագիտություն
Գրավիտացիայի դասական տեսություն
Մոլեկուլի կառուցվածքը
Սպեկտրալուսաչափություն
Ֆիզիկական օպտիկա

Կամընտրական առարկաներ

Բարակ թաղանթների ստացմանև հետազոտման փորձարարական եղանակներ
Լազերների ֆիզիկա
Կենսաֆիզիկայի ներածություն
Ֆունկցիոնալ անալիզ
Աստղաֆիզիկա

Կամընտրական առարկաներ

Լազերային գերսառեցում և Բոզե-Այնշտայնյան կոնդենսացիա
Լազերային Ճառագայթման փոխազդեցությունը միջավայրի հետ
Հետազոտությունների փորձարարական մեթոդները տարրական մասնիկների ֆիզիկայում
Հոծ միջավայրի ֆիզիկա
Սպիտակուցի և ՆԹ ֆիզիկայի ներածություն
Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ
Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում
Ատոմի ֆիզիկա
Դասական Էլեկտրադինամիկա
Աստղագիտություն
Մաթեմատիկայի ընտրովի հարցեր
Ատոմի միջուկի ֆիզիկա և տարրական մասնիկներ
Քվանտային մեխանիկա

Կուրսային աշխատանք

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

Չորրորդ կուրս

Կամընտրական առարկաներ

Գերհաղորդականության տեսոիթյուն
Միջուկային փոխակերպումների և տարրական մասնիկների ֆիզիկա
Դաշտի քվանտային տեսություն
Հեղուկ բյուրեղների Ֆիզիկայի ներածություն
Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի ներածություն
Կամընտրական առարկաներ
Աստղաբաշխություն
Կոնդենսացված միջավայրերի հետազոտման փորձարարական մեթոդներ
Մակրոմոլեկուլների կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր-1
Գերարագ օպտիկա և լազերային ֆիզիկա
Կամընտրական առարկաներ
Տեսական աստղաֆիզիկա (աստղային մթնոլորտներ)
Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և տեխնիկա
Ֆուրյե օպտիկա և սպեկտրասկոպիա
Խմբերի տեսություն
Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ-1

Կամընտրական առարկաներ

Արտագալակտիկ աստղագիտություն
Թաղանթների ֆիզիկա
Լազերների կիրառությունը գիտության մեջ և տեխնիկայում
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի ներածություն
Տեսական ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր -2

Կամընտրական առարկաներ

Երկնային մեխանիկա
Թվային մեթոդները ֆիզիկայում
Մակրոմոլեկուլների հետազոտման մեթոդներ — 2
Ոչ կարգավորված համակարգերի ֆիզիկայի ներածություն
Ֆոտոնիկայի ներածություն
Կամընտրական առարկաներ
Արեգակ և արեգակնային համակարգ
Ինտեգրալ ձևափոխություններ
Մագնիսական երևույթների ֆիզիկա
Օպտիկական երևույթները կիսահաղորդիչներում
Դիէլեկտրիկական սպեկտրոսկոպիայի հիմունքներըՔվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա
Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգիչներով
Ընդհանուր ֆիզիկայի ընտրովի հարցեր
Կուրսային աշխատանք
Արտադրական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ

Ուսանողական կրթաթոշակներ և մրցանակներ

Կրթաթոշակներ

Վիկտոր Համբարձումյանի անվան – նախատեսված 2 ուսանողի համար

Ալիխանյան եղբայրների անվան –նախատեսված 1 ուսանողի համար

Գուրգեն Սահակյանի անվան – նախատեսված 1 ուսանողի համար

ԵՊՀ կրթաթոշակ–նախատեսված 1 ուսանողի համար

Մրցանակներ

Ֆիզֆակի առաջին դեկան Նորայր Քոչարյանի անվան լավագույն մագիստրոս– նախատեսված 2 ուսանողի համար

Լավագույն բակալավր – նախատեսված 6 ուսանողի համար

Վ.Մ.Հարությունյանի անվան լավագույն օպտիկ – նախատեսված 2 ուսանողի համար

Արցախյան պատերազմում զոհված ֆիզիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտ Էրիկ Գևորգյանի անվան կրթամրցանակ