Ընդհանուր ֆիզիկայի եւ աստղաֆիզիկայի ամբիոն

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքների կենտրոններն են Քվանտային երևույթների հետազոտաման և մոդելավորման, Աստաֆիզիկական հետազոտությունների և Ֆիզիկական էկոլոգիայի միջազգային գիտահետազոտական լաբորատորիաները:

Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոն

Ամբիոնն իր աշխատանքները ծավալել է Հայաստանում միջուկային ֆիզիկայի և բարձր էներգիաների ֆիզիկայի կայացման և զարգացման ուղղություններին համապատասխան:

Տեսական ֆիզիկայի ամբիոն

Ամբիոնում անցկացվում են տեսական ֆիզիկայի հիմնարար և հատուկ մասնագիտական դասընթացները, ինչպես նաև կատարվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ տեսական ֆիզիկայի բազմաթիվ բնագավառներում։

Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն

Ամբիոն ունի հիմնական հինգ գիտական ուղղություններ ունի:

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն

Ուսուցումը եւ գիտական հետազոտությունները ամբիոնում տարվում են տարբեր երկրների գիտական կենտրոնների եւ համալսարանների հետ համագործակցությամբ:

Օպտիկայի ամբիոն

Ժամանակակից սարքավորումների հեղուկբյուրեղական դիսփլեյներ, թելքաօպտիկական կապ, հեռադիտակներ, մանրադիտակներ, լազերներ – բազմազան և գրավիչ են օպտիկայի ուղղություններն ու հեռանկարները:

Բարձրագույն մաթեմատիկա

Վերջին տարիներին ամբիոնի շրջանավարտներից շատերը բարձրորակ ծրագրավորողներ և
գիտաշխատողներ են և ծավալում են ակտիվ գիտամանկավարժական գործունեություն Հայաստանի
Հանրապետությունում ։